Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Trivselspolitik og antimobbestrategi

Sct. Nicolai Skoles trivselspolitik og antimobbestrategi

 

Trivselspolitik

Formål
At øge trivsel og forebygge mobning.
Alle er bevidste om, at det er et fælles ansvar, at ingen mistrives, såvel fysisk som psykisk.
Alle forpligter sig på at forebygge mistrivsel og reagere, hvis de har mistanke om eller oplever mistrivsel.
Trivsel og læring er hinandens forudsætninger. På Sct. Nicolai Skole arbejder vi bevidst med at skabe en høj grad af trivsel og et godt læringsmiljø.

Vi ønsker, at alle oplever skole og SFO som trygge steder, som bygger på åbenhed og fællesskabets værdier med plads til den enkelte elevs udvikling – både socialt, personligt og fagligt.

Klassens og den enkelte elevs trivsel er et fælles ansvar for elever, forældre og skolens personale. Det er igennem samarbejdet mellem elever, forældre og skolens personale, at der skabes en positiv atmosfære, som danner grundlag for engagement og plads til forskellighed.

Vi arbejder for at øge trivsel, hvilket viser sig ved:
• at vi er åbne over for hinanden
• at vi føler os trygge
• at vi tør sige vores mening
• at vi viser interesse for hinanden
• at vi respekterer hinanden
• at vi passer godt på hinanden
• at vi samarbejder på tværs af klasser og fag
• at vi samarbejder på tværs af skole, SFO og hjem. 

Det betyder: 
• at vi fremhæver hinandens kompetencer og stærke sider
• at vi lægger vægt på en ordentlig sprogbrug og en god omgangstone
• at vi løbende arbejder med klassens/gruppers sociale liv gennem demokratiske fora
• at vi stiller passende krav til hinanden i forhold til forudsætninger og erfaringer
• at vi er forpligtede på gensidig information ved mistanke om begyndende mistrivsel
• at eleverne hvert år deltager i en national trivselsundersøgelse og efterfølgende dialog om egen klasses samlede resultater fra trivselsundersøgelse
• at skolens personale fremstår som tydelige rollemodeller ved at være ansvarlige, nærværende, åbne, inspirerende og engagerede i samværet med eleverne
• at forældre engagerer sig og tager medansvar for klassens og gruppers sociale liv
• at den enkelte elevs trivsel er et fast punkt i elevsamtaler og i skole-/hjemsamtaler

 

Antimobbestrategi

Formål
At undgå mobning.
Alle er bevidste om, at det er et fælles ansvar, at ingen bliver mobbet.
Alle forpligter sig på at reagere, hvis de oplever mobning og mistrivsel.

Hvad er mobning?
Mobning er en social dynamik, som bl.a. består af systematiske udstødelseshandlinger. Konsekvensen bliver, at et barn (eller voksen) bliver udstødt fra fællesskabet. Mobning er resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik. Mobning handler om onde mønstre – ikke onde mennesker.

Årsagerne til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling. Mobning kan både foregå åbenlyst og skjult.
Mobning kan foregå i det fysiske rum og på de digitale medier.

Hvis vi oplever mobning 
Vi arbejder for at øge trivsel og undgå mobning ved at opbygge trygge fællesskaber med plads til alle (jævnfør trivselspolitikken). Hvis mobning alligevel opstår, gør vi følgende: 

• Gå til lærer, pædagog eller et familiemedlem.
• Lærer-/pædagogteam afdækker omfang og kontekst.
• Nærmeste leder orienteres, hvis der er tale om mobning.
• Forældre inddrages. Både forældre til mobbeoffer og den/de, der mobber.
• AKT-lærer/inklusionsvejleder inddrages, hvis det vurderes nødvendigt.
• Klasselærer/SFO-kontaktpædagog er sammen med lærer-/pædagogteamet ansvarlig for at lave en handlingsplan for, hvordan man støtter og arbejder med mobbeoffer, den der mobber og resten af klassen/grupper.
• Der arbejdes med relationer og indsatser mod mobning i klasse/gruppe. Forældre inddrages i arbejdet med disse indsatser.
• Skole og SFO underretter gensidigt hinanden (klasselærer/kontaktpædagog).
• I akutte tilfælde, hvor ovenstående ikke er tilstrækkeligt, inddrages ledelse og evt. ekstern støtte (jf. Undervisningsmiljøloven, som kan findes på www.retsinformation.dk)

Vi står sammen mod mobning!
Mobning er et problem, som vedrører os alle, hvad end vi er dem der mobber, dem der bliver mobbet eller dem der passivt ser på. Mobning skal forebygges og løses i fællesskab mellem elever, forældre og skolens personale.


Vedtaget og revideret i januar 2020
af Sct. Nicoalai Skoles skolebestyrelsen